De IKC Raad

Evenals alle andere scholen in Nederland heeft Kindcentrum De Wielen een Medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De MR bestaat uit zowel ouders als leerkrachten van de school. De MR kan invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de indeling van de groepen, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en personele ontwikkelingen. De MR wordt geïnformeerd over voorgenomen besluiten van de directie en kan hierover adviseren en eventueel instemming geven. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de school en de kinderen van belang zijn. Kortom: de leden van de MR hebben de gelegenheid mee te denken en hun mening te geven over wat er op school gebeurt. 

Huidige Medezeggenschapsraad

De MR van Kindcentrum De Wielen bestaat uit 6 leden. In de MR zitten 3 personeelsleden (de personeelsgeleding) en 3 ouders (de oudergeleding). Personeelsleden en ouders worden gekozen door de groep die zij vertegenwoordigen. Ieder MR-lid heeft zitting voor een periode van twee jaar en kan zich na afloop van een zittingsperiode herkiesbaar stellen.

Vergaderingen

De MR vergadert jaarlijks gemiddeld vijf tot 6 keer. Via berichtgeving op het ouderportaal Klasbord informeren we u over belangrijke punten, besproken in de MR. Wanneer u als ouder onderwerpen heeft waar u ideeën of zorgen over heeft, dan kunt u deze op de agenda laten plaatsen. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact zoeken met één van de MR leden of door een mail te sturen: mr.dewielen@proloog.nl. Na de eerstvolgende vergadering ontvangt u een terugkoppeling van uw ingebrachte punt.

GMR

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met het bovenschoolse beleid van Proloog, de scholenkoepel voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden.
 

MR Leden

De MR van onze school bestaat uit drie teamleden en drie ouders. 

MR leden personeel:

  • Elsiet van der Ploeg
  • Hester Postma
  • Jildo Kerkstra

MR leden ouders:

  • Felicia Brown
  • Mieke de Jong
  • Marrit Romkema

 

Opvang 0-4 jaar

Op het kinderdagverblijf worden kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgevangen door gediplomeerde leidsters. De groepen zijn zo samengesteld dat er op professionele wijze op de behoeften en vaardigheden van alle leeftijden ingespeeld kan worden. Speciaal voor uw peuter van 2-4 jaar is er een speelleergroep waar uw peuter met leeftijdsgenootjes zijn of haar talent leert ontdekken, samen kan spelen en voorbereid wordt op groep 1.
Meer informatie

Basisschool 4-12 jaar

We willen kinderen de ruimte geven op verschillende manieren de wereld om hen heen te onderzoeken. Hierdoor ontwikkelen de kinderen hun talenten en leren ze van elkaar, over elkaar, over zichzelf en verkennen ze de wereld om hen heen.
Meer informatie